VEDTÆGTER

§ 1.
Foreningens navn: Ølstykke og Omegns Folkedanserforening.
Stiftet den 16. April 1942. Foreningen er hjemmehørende i Egedal kommune.

§ 2.
Foreningen er tilsluttet Landsforeningen "Danske Danmark" samt sammenslutningen af "Region Hovedstaden".

§ 3.
Formål: Foreningens formål er at virke for bevarelse og brug af dansk folkedans, spillemandsmusik, folkedragter, folkeminder-
og skikke.
Formålet søges opnået ved:
Undervisning i folkedans
Afholdelse af legestuer
Deltagelse i stævner og opvisninger
Hjælp til fremstilling af folkedragter
Støtte til uddannelse af instruktører i folkedans og spillemænd, samt i syning af folkedragter.

§ 4.
stk.1. Alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål, kan blive medlemmer af foreningen.
stk.2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.
Eksklusionen forelægges på den førstkommende generalforsamling ved et særligt punkt på dagsordenen.

§ 5.
stk.1. Generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af marts, er foreningens højeste myndighed.
Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem eller ved annoncering senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med følgende mindste dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører samt referant.
2. Formanden for foreningen aflægger beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget.
4. Vedtagelse af kontingent.
5. Forelæggelse af sæsonprogram.
6. Indkomne forslag til behandling.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter, samt valg af revisor + suppleant og fanebærer.
8. Eventuelt.

stk.2. Alle Aktive, kontingentbetalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

stk.3. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

stk.4. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning. Der skal afholdes skriftlig afstemning, såfremt 1 stemmeberettiget
medlem ønsker det. Beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ved simpelt flertal,
undtagen i tilfælde nævnt under § 10 og § 11 stk. 1.

stk.5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

stk.6. Under eventuelt kan der ikke træffes bindende beslutninger, der kan dog foretages vejledende afstemninger.

stk.7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Der skal fremsættes skriftlig, motiveret dagsorden. Indkaldelsen skal ske umiddelbart og med 14 dages varsel.

stk.8. Der kan på en ekstraordinær generalforsamling kun behandles de punkter, der er fremsat med en skriftlig dagsorden.

§ 6.
stk.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 1 menigt medlem skal være forældre til et barn, som er aktivt medlem på et af foreningens børnehold.
Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal være bosiddende i Egedal kommune. (Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd):

Formand/kvinde
Kasserer
2 menige medlemmer
1 menigt medlem fra B og U

Disse vælges for 2 år og 1 menigt medlem for B og u vælges hvert år således:

Formand/kvinde og 1 menigt medlem vælges i lige år.
Kasserer og 1 menigt medlem vælges i ulige år.
1 B og U medlem vælges hvert år af B og U forældre.
Der vælges endvidere: 2 suppleanter hvert år for 1 år.(1 kvinde og 1 mand, så vidt muligt)

stk.2. Der vælges 1 revisor i ulige år og 1 revisor i lige år og 1 voksen fanebærer for 2 år i ulige år.

stk.2a. Bestyrelsen varetager PR opgaven.

stk.3. Genvalg til alle poster kan finde sted.

stk.4. Valgbare til bestyrelse samt suppleanter og revisorer m.v. er kun aktive medlemmer.
Undtaget herfor er 1 menigt forældre medlem, som er valgt i B og U regi under § 6 stk. 1.

stk.5. Foreningen tegnes i fællesskab af formand/kvinde og kasserer.

stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

§ 7.
stk. 1.
Kontingent fastsættes for:

Aktive
Børn
Unge under 18 år
Pensionister
Passive

Alle aktive, børn og unge under 18 år er obligatorisk medlemmer af Dans Danmark, dog er aktive, der kan bevise medlemskab af Dans Danmark, via en anden forening, ikke pligtig til at være medlem af Dans Danmark her.

stk. 2.
Kontingentet består af følgende elementer:
Kontingentet til Ølstykke og Omegns folkedanser forening, kontingent til Dans Danmark og kontingent til DGI.
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet til Ølstykke og Omegns folkedanser forening.
Kontingenter til Dans Danmark og DGI er årligt gældende satser.

§ 8.
Regnskabet følger kalenderåret. regnskabet revideres af de 2 valgte revisorer. Revisorerne har til enhver tid ret til at gennemgå regnskab og kassebeholdning.

§ 9.
Bestyrelsen har, inden for de i loven beskrevne rammer, den fulde beføjelse til at handle på foreningens vegne.
Bestyrelsen kan tildele kassereren fuldmagt til foreningens likvider.
Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette et udvalg blandt foreningens medlemmer, hvor af mindst et skal være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, det er nødvendigt og skal afholdes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fordrer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formanden/kvindens eller i vedkommendes fravær næstformandens/kvindens stemme afgørende.
Trufne beslutninger, samt eventuelle særstandpunkter indføres af sekretæren i en protokol, der underskrives af mødets deltagere.

§ 10.
Ændringer af lovene kræver mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af disse stemmer for på en generalforsamling.

§11.
stk.1. Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor eller ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

stk.2. Eventuelle aktiver skal anvendes til beslægtede formål efter generalforsamlingens beslutning, herunder eventuel båndlæggelse til en fremtidig forening af samme art og dækkende samme egn.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. november 2021.

Bestyrelsen.